Ủy viên Trung ương Đảng
Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương

Mai Văn Chính

Ngày sinh: 1/1/1961

Ngày vào Đảng: 18/3/1987

Quê quán: xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An

Dân tộc: Kinh

Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa X (dự khuyết), XI, XII, XIII
- Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương
- Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Kỹ sư Kinh tế nông nghiệp

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- Trước 10/2010: Chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bí thư Huyện ủy Thủ Thừa; Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa X, Ủy viên Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An; Phó Bí thư Tỉnh ủy rồi Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Long An

- 10/2010 - 1/2015: Bí thư Tỉnh ủy Long An khóa IX, nhiệm kỳ 2010-2015

- 1/2011: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI

- 1/2015: Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương

- 1/2016: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII

- 30/1/2021: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng chí được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.