Ủy viên Trung ương Đảng
Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh

Ngô Chí Cường

Ngày sinh: 11/9/1967

Ngày vào Đảng: 24/5/1992

Quê quán: xã Nguyệt Hóa, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh

Dân tộc: Kinh

Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XIII
- Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh
- Đại biểu Quốc hội: Khoá XIV

Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế chính trị, Cử nhân Hành chính

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 5/1985 - 8/1992: Cán bộ Văn phòng UBND, Chuyên viên nghiên cứu Văn phòng UBND thị xã Trà Vinh, tỉnh Cửu Long

- 9/1992 - 12/1994: Chuyên viên Ban Tổ chức Tỉnh ủy Trà Vinh

- 1/1995 - 8/1999: Phó Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy Trà Vinh

- 9/1999 - 4/2005: Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy Trà Vinh

- 5/2005 - 10/2005: Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Trà Vinh

- 11/2005 - 9/2010: Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy Trà Vinh

- 10/2010 - 12/2010: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy Trà Vinh

- 1/2011 - 4/2012: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Trà Vinh

- 5/2012 - 5/2014: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, được luân chuyển công tác giữ chức Bí thư Thành ủy thành phố Trà Vinh

- 6/2014 - 10/2015: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trà Vinh khóa IX, nhiệm kỳ 2010-2015

- 11/2015 - 10/2020: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trà Vinh khóa X, nhiệm kỳ 2015-2020

- 16/10/2020: Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Trà Vinh khóa XI, đồng chí được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025

- 30/1/2021: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng chí được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.