Ủy viên Trung ương Đảng
Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình

Ngô Đông Hải

Ngày sinh: 25/10/1970

Ngày vào Đảng: 22/12/1998

Quê quán: xã Phước Hưng, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định

Dân tộc: Kinh

Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XI (dự khuyết), XII (dự khuyết), XIII
- Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Điện tử-Viễn thông, Cử nhân Kinh tế

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 1/2011: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XI

- Trước 7/2014: Phó Giám đốc rồi Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Bí thư Huyện ủy Hoài Ân, Bí thư Thị ủy An Nhơn, tỉnh Bình Định

- 7/2014: Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2011-2016

- 10/2015: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2011-2016

- 1/2016: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XII

- 3/2016: Bộ Chính trị điều động, phân công đồng chí giữ chức Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương

- 9/2018: Bộ Chính trị quyết định luân chuyển, chỉ định đồng chí tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thái Bình khóa XIX, nhiệm kỳ 2015-2020

- 1/6/2020: Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình khóa XIX, nhiệm kỳ 2015-2020

- 14/10/2020: Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX, đồng chí tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025

- 30/1/2021: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng chí được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.