Ủy viên Trung ương Đảng
Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình

Ngô Văn Tuấn

Ngày sinh: 2/8/1971

Ngày vào Đảng: 6/11/1998

Quê quán: xã Liên Bão, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh

Dân tộc: Kinh

Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XIII
- Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kinh tế

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 1995-1998: Chuyên viên Vụ Chính sách tài chính, Bộ Tài chính

- 7 - 11/1998: Phó Trưởng phòng Vụ Chính sách tài chính, Bộ Tài chính

- 1998-2003: Phó Trưởng phòng Văn phòng, Bộ Tài chính

- 2003-2005: Trưởng phòng Văn phòng, Bộ Tài chính

- 2005-2008: Phó Chánh Văn phòng kiêm Trợ lý Bộ trưởng Bộ Tài chính

- 2008-2016: Vụ trưởng Vụ Tài chính các Ngân hàng và tổ chức tài chính, Bộ Tài chính

- 1/2017 - 6/2019: Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương

- 7/2019 - 10/2020: Ban Bí thư Trung ương Đảng điều động, luân chuyển, chỉ định đồng chí tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình khóa XVI, nhiệm kỳ 2015-2020

- 2/10/2020: Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hòa Bình lần thứ XVII, đồng chí được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình XVII, nhiệm kỳ 2020-2025

- 30/1/2021: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng chí được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.