Ủy viên Trung ương Đảng
Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn

Nguyễn Anh Tuấn

Ngày sinh: 26/11/1979

Ngày vào Đảng: 27/12/2001

Quê quán: xã Quảng Phong, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa

Dân tộc: Kinh

Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XIII
- Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Quản lý Kinh tế, Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Cử nhân ngành Ngân hàng tài chính

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 2002-2004: Cán bộ phòng Quản lý Khoa học, Đại học Kinh tế Quốc dân

- 2004-2007: Cán bộ phòng Quản lý Khoa học, giảng viên Khoa Ngân hàng-Tài chính; Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban chuyên môn Đoàn trường Đại học Kinh tế Quốc dân

- 2007 - 6/2009: Cán bộ Phòng quản lý Khoa học, giảng viên Khoa Ngân hàng-Tài chính; Giám đốc Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng về ngân hàng, tài chính và chứng khoán, Bí thư Đoàn trường Đại học Kinh tế Quốc dân; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh khóa IX, Ủy viên Ban Thường vụ Thành Đoàn Hà Nội khóa XIII

- 6/2009 - 1/2010: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa IX, Phó Trưởng ban Thanh niên Trường học Trung ương Đoàn; Ủy viên Ban Thư ký Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam khóa VIII, Giám đốc Trung tâm hỗ trợ và phát triển Sinh viên Việt Nam

- 2/2010 - 9/2011: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa IX, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đoàn, Thư ký Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

- 10/2011 - 12/2011: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa IX, Phó Trưởng ban Thanh niên Công nhân và Đô thị Trung ương Đoàn

- 1/2012 - 6/2012: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa IX, Quyền Trưởng ban Thanh niên Công nhân và Đô thị Trung ương Đoàn

- 7/2012 - 1/2013: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa IX, X; Trưởng ban Thanh niên Công nhân và Đô thị Trung ương Đoàn; Ủy viên Ủy ban Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam

- 2/2013 - 8/2014: Ủy viên Ban Thường vụ, Chánh Văn phòng Trung ương Đoàn; Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Đảng ủy Trung ương Đoàn; Bí thư Đảng bộ Văn phòng Trung ương Đoàn; Phó Chủ tịch Hội đồng thi đua-khen thưởng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo đổi mới và sắp xếp doanh nghiệp nhà nước Trung ương Đoàn; Ủy viên Ban Thư ký Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam; Ủy viên Ủy ban Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam

- 8/2014 - 11/2017: Bí thư Trung ương Đoàn khóa X; Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng khoa học Trung ương Đoàn; Được chuẩn y là Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Trung ương Đoàn khóa XXII; Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Trung ương Đoàn

- 12/2017: Bí thư Trung ương Đoàn khóa XI; Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn khóa XI (từ 1/2018); Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Trung ương Đoàn khóa XXII; Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Trung ương Đoàn; Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng khoa học Trung ương Đoàn; Phó Bí thư Đảng ủy Trung ương Đoàn (từ 10/2018); Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam khóa VIII, nhiệm kỳ 2019-2024 (12/2019)

- 11/11/2020: Tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XI, được bầu giữ chức Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn khóa XI, nhiệm kỳ 2017-2022

- 30/1/2021: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng chí được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.