Ủy viên Trung ương Đảng
Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh

Nguyễn Anh Tuấn

Ngày sinh: 26/11/1979

Ngày vào Đảng: 27/12/2001

Quê quán: xã Quảng Phong, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa

Dân tộc: Kinh

Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XIII
- Bí thư Đảng ủy Cơ quan Trung ương Đoàn, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (11/2020 - 7/2022)
- Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh (7/2022)
- Chủ nhiệm Ủy ban Quốc gia về Thanh niên (11/2020 - 7/2022)
- Ủy viên Đoàn chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
- Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội khóa XV
- Chủ tịch Nhóm đại biểu Quốc hội trẻ khóa XV (11/2021)
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XV

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Quản lý Kinh tế, Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Cử nhân ngành Ngân hàng tài chính

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 2002-2007: Cán bộ giảng dạy và nghiên cứu tại Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội

- 2007 - 6/2009: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn (khóa IX), Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội; Giám đốc Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng về ngân hàng, tài chính và chứng khoán, Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội

- 6/2009 - 8/2014: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn (khóa IX), Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn (khóa IX, khóa X); lần lượt giữ các chức vụ Phó Trưởng Ban Thanh niên trường học; Phó Chánh Văn phòng; Phó Trưởng ban, Trưởng Ban Thanh niên Công nhân và Đô thị; Chánh Văn phòng Trung ương Đoàn

- 8/2014 - 1/2018: Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa X, khóa XI

- 1/2018 - 11/2020: Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn khóa XI; Phó Bí thư Đảng ủy Trung ương Đoàn; Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam

- 11/2020 - 1/2021: Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn khóa XI; Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam; Chủ nhiệm Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam; Bí thư Đảng ủy Trung ương Đoàn; Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

- 1/2021 - 9/2021: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII; Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn khóa XI; Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam; Chủ nhiệm Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam; Bí thư Đảng ủy Trung ương Đoàn; Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Đại biểu Quốc hội khóa XV (7/2021)

- 4/2021 - 7/2021: Ủy viên Hội đồng bầu cử Quốc gia

- 9/2021 - 7/2022: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII; Bí thư Đảng ủy Trung ương Đoàn, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn khóa XI; Chủ nhiệm Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam; Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

- 7/2021: Đại biểu Quốc hội khóa XV, Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội; Chủ tịch Nhóm đại biểu Quốc hội trẻ (11/2021)

- 7/2022: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh nhiệm kỳ 2020-2025;  Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.