Ủy viên Trung ương Đảng
Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Nguyễn Đình Khang

Ngày sinh: 23/5/1967

Ngày vào Đảng: 13/11/1995

Quê quán: thị trấn Hồ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh

Dân tộc: Kinh

Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XII, XIII
- Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý Kinh tế

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 1989-2002: Kế toán, Phó phòng rồi Trưởng phòng Kế toán, Công ty Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc

- 2002-2003: Kế toán trưởng Công ty Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc

- 2003-2010: Ủy viên Ban Kiểm soát Tổng Công ty Hóa chất Việt Nam; Tổng Giám đốc Công ty Tài chính Cổ phần Hóa chất Việt Nam;  Ủy viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh; Ủy viên Hội đồng quản trị kiêm Trưởng ban Kiểm soát Tập đoàn Hóa chất Việt Nam

- 2011-2014: Tổng Giám đốc Tập đoàn Hóa chất Việt Nam

- 3/2014 - 4/2016: Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang nhiệm kỳ 2010-2015, 2015-2020

- 1/2016: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII

- 4/2016: Bộ Chính trị phân công, chỉ định đồng chí tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam khóa XIV, nhiệm kỳ 2015-2020

- 21/7/2019: Bộ Chính trị chỉ định đồng chí tham gia Ban Chấp hành và giữ chức Bí thư Đảng đoàn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2023

- 28/7/2019: Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2023

- 30/1/2021: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng chí được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.