Ủy viên Trung ương Đảng
Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách
của Quốc hội

Nguyễn Đức Hải

Ngày sinh: 29/7/1961

Ngày vào Đảng: 8/4/1984

Quê quán: xã Tam Xuân, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

Dân tộc: Kinh

Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XI, XII
- Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Khóa XIII, XIV
- Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội: XIII, XIV
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIII, XIV

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kinh tế chuyên ngành Tài chính - Tín dụng

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 12/2005 - 2/2008: Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam nhiệm kì 2004-2009

- 2/2008 - 2/2015: Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam nhiệm kỳ 2005-2010, 2010-2015

- 1/2011: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI

- 2/2015 - 2016: Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng

- 2011-2016: Ủy viên Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội

- 1/2016: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII

- 4-5/4/2016: Tại kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIII, được bầu là Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội và giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội khóa XIII

- 22/7/2016: Tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XIV, được bầu là Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội và giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội khóa  XIV.