Ủy viên Trung ương Đảng
Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng

Nguyễn Hải Ninh

Ngày sinh: 24/1/1976

Ngày vào Đảng: 6/3/1998

Quê quán: xã Bình Minh, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên

Dân tộc: Kinh

Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XII (dự khuyết), XIII
- Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Luật, Cử nhân Hành chính

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 2006: Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật, Ban Nội chính Trung ương

- 2007-2012: Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật và Cải cách tư pháp, Văn phòng Trung ương Đảng

- 2013: Vụ trưởng, Thư ký của Chánh Văn phòng Trung ương Đảng

- 11/2014: Đồng chí được luân chuyển tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk

- 12/2014: Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2011-2016

- 1/2016: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XII

- 7/2016 - 3/2019: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XII, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2016-2021

- 3/2019: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XII, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng

- 30/1/2021: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng chí được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.