Bí thư Trung ương Đảng
Chánh án Tòa án nhân dân tối cao

Nguyễn Hòa Bình

Ngày sinh: 24/5/1958

Ngày vào Đảng: 14/10/1981

Quê quán: xã Hành Đức, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi

Dân tộc: Kinh

Chức vụ:
- Bí thư Trung ương Đảng: Khóa XII
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XI, XII
- Chánh án Tòa án nhân dân tối cao
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIII, XIV

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Phó Giáo sư, Tiến sĩ Luật, Đại học An ninh

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 1975-1980: Sinh viên khóa 7 trường Đại học An Ninh nhân dân

- 1980-1987: Đội trưởng Văn phòng Công an huyện Tam Kỳ, Phó Văn phòng tổng hợp, Phó phòng nghiên cứu khoa học Công an tỉnh Quảng Nam Đà Nẵng

- 1987-1991: Nghiên cứu sinh Học viện Bộ Nội vụ Liên Xô

- 1992: Phó phòng đấu tranh án công nghiệp, Phó Bí thư chi bộ P2, Cục Cảnh sát kinh tế Bộ Công an (C15)

- 1995-1999: Trưởng phòng đấu tranh án công nghiệp, Bí thư chi bộ P2, Cục Cảnh sát kinh tế Bộ Công an (C15), Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy C15

- 1999-2001: Phó Cục trưởng, Phó Bí thư Đảng ủy C15, Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an

- 2002-2004: Cục trưởng, Bí thư Đảng ủy C15, Ủy viên Đảng ủy Tổng cục Cảnh sát, Phó Thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an

- 2005-2006: Phó Tổng cục trưởng, Ủy viên Đảng ủy Tổng cục Cảnh sát, Phó Thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an

- 2007-2008: Thiếu tướng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng cục Cảnh sát, Phó Tổng cục trưởng, Phó Thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an

- 2008-2010: Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi khóa XVII, nhiệm kỳ 2005-2010

- 5/2010: Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi khóa XVII, nhiệm kỳ 2005-2010

- 9/2010 - 7/2011: Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi khóa XVIII, nhiệm kỳ 2010-2015

- 1/2011: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI

- 7/2011 - 4/2016: Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao

- 1/2016: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng, được bầu vào Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII

- 8/4/2016: Tại kỳ họp lần thứ 11 Quốc hội khóa XIII, được bầu giữ chức vụ Chánh án Tòa án nhân dân tối cao.