Ủy viên Trung ương Đảng
Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương

Nguyễn Hồng Diên

Ngày sinh: 16/3/1965

Ngày vào Đảng: 24/2/1985

Quê quán: xã Hồng Minh, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình

Dân tộc: Kinh

Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XII
- Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Quản lý hành chính công, Cử nhân Lịch sử, Cử nhân Kinh tế

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 6/1992 - 2/1996: Phó Bí thư Tỉnh đoàn Thái Bình khóa XII, Ủy viên Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh

- 3/1996 - 12/2000: Tỉnh ủy viên, Bí thư tỉnh Đoàn; Trưởng ban Văn hóa-Xã hội HĐND tỉnh; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn; Ủy viên Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên tỉnh, Ủy viên Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Bình

- 12/2000 - 3/2003: Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Trưởng ban Văn hóa-Xã hội HĐND tỉnh Thái Bình

- 3/2003 - 2/2007: Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Vũ Thư, Thái Bình

- 2/2007 - 10/2010: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Bình

- 10/2010 - 4/2018: Phó Bí thư rồi Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thái Bình

- 11/2011- 3/2015: Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bình nhiệm kỳ 2011-2016

- 3/2015 - 7/2018: Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình nhiệm kỳ 2011-2016, 2016-2021

- 1/2016: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII

- 4/2018 - 5/2020: Bí thư Tỉnh ủy khóa XIX, nhiệm kỳ 2015-2020

- 7/2018 - 5/2020: Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bình nhiệm kỳ 2016-2021

- 7/5/2020 - nay: Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương.