Ủy viên Trung ương Đảng
Bộ trưởng Bộ Công thương

Nguyễn Hồng Diên

Ngày sinh: 16/3/1965

Ngày vào Đảng: 24/2/1985

Quê quán: xã Hồng Minh, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình

Dân tộc: Kinh

Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XII, XIII
- Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công thương (từ 4/2021)
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Quản lý hành chính công, Cử nhân Lịch sử-Giáo dục học, Cử nhân Kế toán tổng hợp

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 7/1982 - 7/1985: Bí thư chi đoàn thôn Tịnh Xuyên, Phó Bí thư Đoàn xã Hồng Minh, Ủy viên BCH Huyện đoàn Hưng Hà khóa VII, Ủy viên BCH Tỉnh đoàn Thái Bình khóa X

- 8/1985 - 7/1986: Sinh viên khóa Cao cấp IV, Trường Đoàn Cao cấp Trung ương Hà Nội, Ủy viên BCH Đoàn Trường, Bí thư Đoàn khóa cao cấp IV

- 8/1986 - 8/1991: Sinh viên Đại học Thanh niên Liên Xô. Bí thư Đoàn trường, Phó Bí thư, Quyền Bí thư Thành đoàn lưu học sinh TP Matxcơva, Liên Xô

- 9/1991 - 10/1991: Cán bộ Ban Tổ chức Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

- 10/1991 - 5/1992: Cán bộ tổng hợp Tỉnh đoàn Thái Bình

- 5/1992 - 2/1996: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn Thái Bình khóa XII

- 2/1996- 12/2000: Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh Thái Bình khóa XV, Bí thư Tỉnh đoàn khóa XII, XIII; Trưởng Ban Văn hóa-Xã hội, HĐND tỉnh Thái Bình khóa XIII; Ủy viên BCH TW Đoàn khóa VI, VII; Ủy viên Ủy ban Hội LHTNVN khóa III, IV; Chủ tịch LHTNVN tỉnh Thái Bình khóa I; Ủy viên BCH Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Bình khóa XIX, XX

- 12/2000 - 3/2003: Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh Thái Bình khóa XV, XVI; Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Trưởng ban Văn hóa-Xã hội HĐND tỉnh Thái Bình khóa XIII

- 9/2001 - 7/2002: Học Cao cấp lý luận chính trị tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

- 3/2003 - 9/2005: Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh Thái Bình khóa XVI, Bí thư Huyện ủy Vũ Thư khóa XII, XIII, Chủ tịch HĐND huyện Vũ Thư khóa XVII

- 10/2005 - 2/2007: Ủy viên BTV Tỉnh ủy Thái Bình khóa XVII, Bí thư Huyện ủy Vũ Thư khóa XIII, Chủ tịch HĐND huyện Vũ Thư khóa XVII

- 2/2007 - 9/2010: Ủy viên BTV Tỉnh ủy Thái Bình khóa XVII, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Bình

- 10/2010 - 5/2011: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thái Bình khóa XVIII

- 6/2011 - 3/2015: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thái Bình khóa XVIII; Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bình khóa XV

- 3/2015 - 9/2015: Phó Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình khóa XVIII; Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình nhiệm kỳ 2011-2016

- 10/2015 - 1/2016: Phó Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình khóa XIX, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình nhiệm kỳ 2011-2016

- 1/2016 - 5/2016: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, Phó Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình khóa XIX; Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình nhiệm kỳ 2011-2016

- 6/2016 - 4/2018: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, Phó Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình khóa XIX; Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình nhiệm kỳ 2016-2021. Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XIV tỉnh Thái Bình; Ủy viên Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội

- 5/2018 - 7/2018: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình khóa XIX; Ủy viên Đảng ủy Quân khu 3; Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Thái Bình; Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh; Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XIV tỉnh Thái Bình, Ủy viên Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội

- 8/2018 - 4/2020: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình khóa XIX; Ủy viên Đảng ủy Quân khu 3; Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Thái Bình; Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bình khóa XVI; ĐBQH khóa XIV, Ủy viên Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội

- 5/2020: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (kiêm nhiệm); ĐBQH khóa XIV, Ủy viên Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội

- 30/1/2021: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng chí được bầu lại vào BCH Trung ương Đảng

- 8/4/2021: Tại kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIV, đồng chí được phê chuẩn, bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Bộ Công thương; Bí thư Ban Cán sự Đảng (từ 12/4/2021)