Ủy viên Trung ương Đảng
Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên

Nguyễn Hữu Nghĩa

Ngày sinh: 13/3/1972

Ngày vào Đảng: 18/3/1999

Quê quán: xã Vân Hà, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội

Dân tộc: Kinh

Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XIII
- Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên (từ 15/6/2021)

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kinh tế

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- Trước 5/2018: Từng giữ các chức vu: Phó Trưởng phòng Thanh toán vay nợ quốc tế, Sở Giao dịch, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Phó Trưởng phòng, rồi Trưởng phòng Chiến lược phát triển ngân hàng Trung ương, Vụ Chiến lược phát triển ngân hàng; Phó Chánh Thanh tra ngân hàng; Vụ trưởng Vụ Dự báo, thống kê tiền tệ; Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng

- 5/2018: Vụ trưởng Vụ Kinh tế Tổng hợp, Ban Kinh tế Trung ương

- 1/2019: Ban Bí thư bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương

- 6/2020: Tại Đại hội Đảng bộ cơ quan Ban Kinh tế Trung ương lần thứ 2, đồng chí được bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy Đảng bộ cơ quan Ban Kinh tế Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025

- 30/1/2021: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng chí được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026

- 15/6/2021: Bộ Chính trị Quyết định phân công, điều động, chỉ định tham gia BCH, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên nhiệm kỳ 2020 - 2025.