Ủy viên Trung ương Đảng
Chủ tịch Hội đồng, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội

Nguyễn Kim Sơn

Ngày sinh: 18/11/1966

Ngày vào Đảng: 26/12/2000

Quê quán: xã Tân Trào, huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng

Dân tộc: Kinh

Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XIII
- Chủ tịch Hội đồng, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Phó Giáo sư, Tiến sĩ Văn học

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 1990: Tốt nghiệp Đại học Tổng hợp Hà Nội (nay là Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội)

- 4/1991 - 2/1999: Cán bộ giảng dạy Khoa Ngữ văn

- 1996: Bảo vệ thành công luận án tiến sĩ ngành Văn học Việt Nam

- 3/1999 - 3/2002: Cán bộ giảng dạy Khoa Văn học; Bí thư Đoàn trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội

- 4/2002 - 3/2003: Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Trung Quốc, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội

- 4/2003 - 4/2006: Trưởng Phòng Đào tạo kiêm Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Trung Quốc, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội

- 2005: Được bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư

- 5/2006 - 5/2007: Trưởng Phòng Đào tạo kiêm Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Trung Quốc, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội

- 2007-2008: Nghiên cứu sau tiến sĩ về tư tưởng Nho giáo ở Việt Nam tại Đại học Harvard, Mỹ

- 1/2009 - 5/2010: Phó Hiệu trưởng, Phó Bí thư Đảng ủy trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội, kiêm Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Trung Quốc

- 1/2012 - 2/2016: Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội

- 2/2016 - 6/2016: Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Giám đốc Thường trực Đại học Quốc gia Hà Nội

- 6/2016: Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội

- 1/2019: Chủ tịch Hội đồng Đại học Quốc gia Hà Nội nhiệm kỳ 2018-2023

- 8/2020: Bí thư Đảng ủy Đại học Quốc gia Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025

- 30/1/2021: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng chí được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.