Ủy viên Trung ương Đảng
Phó trưởng Ban Đối ngoại Trung ương

Nguyễn Mạnh Cường

Ngày sinh: 30/10/1973

Ngày vào Đảng: 14/9/1999

Quê quán: phường Nghi Hải, thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An

Dân tộc: Kinh

Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XIII
- Bí thư Đảng ủy, Phó trưởng Ban Đối ngoại Trung ương
- Đại biểu Quốc hội: Khoá XIV

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Kinh tế

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 2011-2014: Giám đốc Trung tâm Đào tạo, Bồi dưỡng Nghiệp vụ Ngoại giao (FOSET), Học viện Ngoại giao

- 1/2018: Phó trưởng Ban Đối ngoại Trung ương

- 23/6/2020: Bí thư Đảng ủy cơ quan Ban Đối ngoại Trung ương

- 28/10/2020: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, nhiệm kỳ 2020-2025

- 30/1/2021: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng chí được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.