Ủy viên Trung ương Đảng
Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương (10/2015 - 10/2020)

Nguyễn Mạnh Hiển

Ngày sinh: 2/9/1960

Quê quán: xã Hồng Đức, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương

Dân tộc: Kinh

Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XII
- Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương (10/2015 - 10/2020)
- Chủ tịch HĐND tỉnh Hải Dương

Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- Trước 9/2010: Bí thư Tỉnh đoàn; Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Bí thư Huyện ủy Cẩm Giàng; Trưởng ban Tuyên giáo; Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy

- 9/2010: Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XV, nhiệm kỳ 2010-2015; Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Hải Dương

- 4/2011: Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XV, nhiệm kỳ 2010-2015; Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương khóa XIV, nhiệm kỳ 2004-2011

- 6/2011- 10/2015: Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XV, nhiệm kỳ 2010-2015; Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương khóa XV, nhiệm kỳ 2001-2016 (đến 12/2015)

- 10/2015 - 10/2020: Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương khóa XVI, nhiệm kỳ 2015-2020

- 12/2015 - 6/2016: Chủ tịch HĐND tỉnh Hải Dương khóa XV, nhiệm kỳ 2011-2016

- 1/2016: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII

- 6/2016 - nay: Chủ tịch HĐND tỉnh Hải Dương khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021.