Ủy viên Trung ương Đảng
Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận (10/2015 - 10/2020)

Nguyễn Mạnh Hùng

Ngày sinh: 21/6/1960

Quê quán: huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh

Dân tộc: Kinh

Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XII
- Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận (10/2015 - 10/2020)
- Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Thuận

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Xây dựng

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 9/2010: Phó Bí thư rồi Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bình Thuận khóa XII, nhiệm kỳ 2010-2015

- 6/2011: Phó Bí thư Thường trực khóa XII, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Thuận nhiệm kỳ 2011-2016

- 4/2015: Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận khóa XII, nhiệm kỳ 2010-2015

- 10/2015 - 10/2020: Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận khóa XIII, nhiệm kỳ 2015-2020

- 1/2016: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII

- 6/2016 - nay: Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Thuận nhiệm kỳ 2016-2021.