Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội

Nguyễn Phú Cường

Ngày sinh: 19/6/1967

Ngày vào Đảng: 5/7/1995

Quê quán: phường Tân Phước Khánh, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương

Dân tộc: Kinh

Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XI (dự khuyết), XII, XIII
- Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của quốc hội: Khóa XV
- Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XV

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý kinh tế, Cử nhân Tài chính Công nghiệp

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 1989-1995: Nhân viên Phòng Ngân sách, Sở Tài chính tỉnh Đồng Nai

- 1995- 1996: Phó Trưởng phòng Phòng Ngân sách, Sở Tài chính tỉnh Đồng Nai

- 1996- 2002: Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Đồng Nai; Đại biểu HĐND tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 1999-2004 (từ 1999); Tỉnh ủy viên nhiệm kỳ 2000-2005 (từ 2000)

- 2003-2005: Tỉnh ủy viên, Thành viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Đồng Nai

- 2005-2011: Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy Biên Hòa, Chủ tịch UBND thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai; Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XI (1/2011)

- 2011-2014: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XI, Bí thư Thành ủy Biên Hòa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai (từ 5/2014); Đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016 (từ 2011)

- 11/2014 - 10/2015: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XI, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai

- 10/2015 - 1/2016: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XI; Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai

- 1/2016 - 6/2016: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII (1/2016); Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai

- 6/2016 - 1/2021: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Nai

- 1/2021 - 7/2021: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Nai; Đại biểu Quốc hội khóa XV (7/2021)

- 7/2021: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai; Đại biểu Quốc hội khóa XV

- 7/2021: Tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XV, đồng chí được bầu giữ chức Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách khóa XV.