Ủy viên Trung ương Đảng
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Nai

Nguyễn Phú Cường

Ngày sinh: 19/6/1967

Ngày vào Đảng: 5/7/1995

Quê quán: phường Tân Phước Khánh, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương

Dân tộc: Kinh

Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XI (dự khuyết), XII, XIII
- Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Nai

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý kinh tế, Cử nhân Tài chính Công nghiệp

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 1/2011: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XI

- Trước 9/2014: Giám đốc Sở Tài chính, Chủ tịch UBND thành phố Biên Hòa, rồi Bí thư Thành ủy thành phố Biên Hòa

- 9/2014 - 9/2015: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2011-2016

- 9/2015 - 6/2016: Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai khóa X, nhiệm kỳ 2015-2020

- 1/2016: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII

- 6/2016: Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2016-2021

- 15/10/2020: Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đồng Nai khóa XI, đồng chí tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025

- 30/1/2021: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng chí được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.