Ủy viên Trung ương Đảng
Trung tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

Nguyễn Tân Cương

Ngày sinh: 12/2/1966

Quê quán: xã Tiên Ngoại, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam

Dân tộc: Kinh

Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XI (dự khuyết), XII
- Trung tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 2011-2013: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XI, Tư lệnh Quân đoàn 1

- 2012: Thiếu tướng, Tư lệnh Quân đoàn 1

- 11/2014: Thiếu tướng, Tư lệnh Quân khu 4

- 2016: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII (1/2016), Trung tướng, Tư lệnh Quân khu 4

- 11/2018: Trung tướng, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam

- 12/2019: Trung tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.