Ủy viên Trung ương Đảng
Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

Nguyễn Tân Cương

Ngày sinh: 12/2/1966

Quê quán: xã Tiên Ngoại, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam

Dân tộc: Kinh

Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XI (dự khuyết), XII, XIII
- Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quân sự

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 2011-2013: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XI, Tư lệnh Quân đoàn 1

- 2012: Thiếu tướng, Tư lệnh Quân đoàn 1

- 11/2014: Thiếu tướng, Tư lệnh Quân khu 4

- 2016: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII (1/2016), Trung tướng, Tư lệnh Quân khu 4

- 11/2018: Trung tướng, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam

- 12/2019: Trung tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

- 1/2021: Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

- 30/1/2021: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng chí được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.