Ủy viên Trung ương Đảng
Bộ trưởng Bộ Y tế

Nguyễn Thanh Long

Ngày sinh: 3/9/1966

Ngày vào Đảng: 31/7/1999

Quê quán: xã Bạch Long, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định

Dân tộc: Kinh

Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XIII
- Bộ trưởng Bộ Y tế

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Giáo sư, Tiến sĩ Y học

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 1995-2003: Chuyên viên Vụ Y tế dự phòng

- 12/2003 - 5/2005: Trưởng phòng Kiểm soát và phòng chống HIV/AIDS, Cục Y tế dự phòng và phòng chống HIV/AIDS

- 6/2005 - 3/2008: Phó Cục trưởng Cục Phòng, chống HIV/AIDS

- 3/2008 - 11/2011: Cục trưởng Cục Phòng, chống HIV/AIDS

- 12/2011 - 10/2018: Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Y tế

- 10/2018 - 1/2020: Ban Bí thư điều động, bổ nhiệm đồng chí giữ chức Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương

- 31/1/2020: Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 171/QĐ-TTg điều động, bổ nhiệm đồng chí giữ chức Thứ trưởng Bộ Y tế

- 3/2020: Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế

- 7/7/2020: Bí thư Ban Cán sự Đảng, Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế

- 16/10/2020: Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định 1595/QĐ-TTg bổ nhiệm đồng chí giữ chức vụ kiêm nhiệm Chủ tịch Hội đồng Y khoa Quốc gia

- 12/11/2020: Tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV phê chuẩn, bổ nhiệm đồng chí giữ chức Bộ trưởng Bộ Y tế

- 30/1/2021: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng chí được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.