Ủy viên Trung ương Đảng
Phó Bí thư Thành ủy
Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh

Nguyễn Thành Phong

Ngày sinh: 18/7/1962

Ngày vào Đảng: 8/9/1988

Quê quán: xã Tam Phước, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre

Dân tộc: Kinh

Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XI, XII, XIII
- Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh
- Đại biểu Quốc hội: Khóa X, XI

Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Kinh tế

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 10/1995 - 1/2000: Chủ tịch đầu tiên của Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh

- 10/1996: Phó Bí thư Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh

- 9/1999: Bí thư Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh

- 12/2002 - 7/2005: Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

- 7/2005 - 2007: Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

- 2007-2008: Thành ủy viên Thành phố Hồ Chí Minh, Bí thư Quận ủy Quận 2

- 1/2009 - 10/2010: Phó Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre khóa VIII, nhiệm kỳ 2005-2010

- 10/2010 - 3/2015: Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre khóa IX, nhiệm kỳ 2010-2015

- 1/2011: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI

- 7/2013: Chủ tịch HĐND tỉnh Bến Tre nhiệm kỳ 2011-2016

- 3/2015 - 10/2015: Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh khóa IX, nhiệm kỳ 2010-2015

- 10/2015 - 10/2020: Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh khóa X, nhiệm kỳ 2015-2020

- 12/2015 - nay: Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ 2011-2016, 2016-2021

- 1/2016: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII

- 17/10/2020: Đồng chí tái đắc cử Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025

- 30/1/2021: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng chí được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.