Ủy viên Trung ương Đảng
Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương
Phó Trưởng Ban Công tác đại biểu

Nguyễn Thị Thanh

Ngày sinh: 10/2/1967

Quê quán: xã Yên Nhân, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình

Dân tộc: Kinh

Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XI (dự khuyết), XII
- Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương
- Phó Trưởng Ban Công tác đại biểu
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XII, XIV

Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Đại học Thanh vận, Cử nhân Luật

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- Trước 11/2010: Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy kiêm Trưởng ban Văn hóa-Xã hội thuộc HĐND tỉnh Ninh Bình

- 11/2010: Ủy  viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Yên Khánh, Ninh Bình

- 1/2011: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XI, Bí thư Huyện ủy Yên Khánh, Ninh Bình

- 5/8/2013 - 3/2020: Được phân công giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình khóa XX, nhiệm kỳ 2010-2015

- 1/2016: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII

- 3/2020 - nay: Bộ Chính trị điều động, phân công giữ chức Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương

- 4/2020 - nay: Phó Trưởng Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội.