Ủy viên Trung ương Đảng
Trưởng Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Nguyễn Thị Thanh

Ngày sinh: 10/2/1967

Ngày vào Đảng: 5/9/1988

Quê quán: xã Yên Nhân, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình

Dân tộc: Kinh

Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XI (dự khuyết), XII, XIII
- Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương
- Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng Ban Công tác đại biểu của Quốc hội (từ 4/2021)
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIII, XIV

Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Đại học Thanh vận, Cử nhân Luật

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 11/1988 - 5/1992: Ủy viên Ban Thường vụ Thị Đoàn Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình

- 5/1992 - 10/1992: Phó Văn phòng Tỉnh Đoàn Ninh Bình

- 10/1992 - 7/1996: Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Phong trào thanh niên Tỉnh Đoàn; Chánh Văn phòng Tỉnh Đoàn; Ủy viên Ban chấp hành Hội LHPN tỉnh; Ủy viên Hội KHHGĐ tỉnh; Ủy viên BCH Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình

- 8/1996 - 2/2000: Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh Ninh Bình; Ủy viên Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh; Ủy viên BCH Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình

- 3/2000 - 7/2005: Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn; Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh; Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình; Ủy viên Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh Ninh Bình; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

- 7/2005 - 1/2006: Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Ninh Bình

- 1/2006 - 1/2011: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy kiêm Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình; Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Trưởng Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh; Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Ninh Bình

- 1/2011: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng được bầu làm Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XI. Đại biểu Quốc hội khóa XIII (7/2011)

- 1/2011 - 1/2012: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy. Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIII tỉnh Ninh Bình, Ủy viên Ủy ban về các vấn đề của Quốc hội

- 2/2012 - 8/2013: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XI, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Yên Khánh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIII tỉnh Ninh Bình, Ủy viên Ủy ban Về các vấn đề của Quốc hội

- 8/2013 - 7/2016: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XI, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIII tỉnh Ninh Bình, Ủy viên Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội. Đại biểu Quốc hội khóa XIV

- 1/2016: Tại Đại hội đại biểu lần thứ XII của Đảng được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Đại biểu Quốc hội khóa XIV (7/2016)

- 7/2016 - 4/2020: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Ninh Bình, Ủy viên Ủy ban về các vấn đề của Quốc hội

- 4/2020: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội

- 1/2021: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026

- Ngày 6/4/2021: Tại kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIV, đồng chí được bầu là Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội và sau đó được bổ nhiệm làm Trưởng Ban Công tác đại biểu của Quốc hội.