Ủy viên Trung ương Đảng
Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình

Nguyễn Thị Thu Hà

Ngày sinh: 27/5/1970

Ngày vào Đảng: 30/6/1997

Quê quán: xã Ninh Tiến, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình

Dân tộc: Kinh

Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XII, XIII
- Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV

Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân

Trình độ chuyên môn: Phó Giáo sư, Tiến sĩ Tâm lý học, Cử nhân Tâm lý giáo dục

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 7/2010 - 3/2012: Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Giám đốc trường Cán bộ Phụ nữ Trung ương

- 3/2012 - 2/2014: Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

- 3/2014: Ban Bí thư điều động đồng chí tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long khóa IX, nhiệm kỳ 2010-2015

- 10/2015: Đồng chí tái đắc cử Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long khóa X, nhiệm kỳ 2015-2020

- 12/2015: Ban Bí thư điều động về tham gia Đảng đoàn và giới thiệu giữ chức Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Tại Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa XI,  đồng chí được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Hội

- 1/2016: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, đồng chí được bầu vào Ban chấp hành Trung ương Đảng

- 4/2016: Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa XI

- 3/2017: Đồng chí tái đắc cử Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa XII

- 3/2020: Bộ Chính trị điều động, phân công đồng chí tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình khóa XXI, nhiệm kỳ 2015-2020

- 21/10/2020: Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Ninh Bình khóa XXII, đồng chí tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy khóa XXII, nhiệm kỳ 2020-2025

- 30/1/2021: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng chí được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.