Ủy viên Trung ương Đảng
Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội

Nguyễn Thúy Anh

Ngày sinh: 7/12/1963

Ngày vào Đảng: 4/9/1994

Quê quán: phường Tiên Cát, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

Dân tộc: Kinh

Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XII, XIII
- Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Khóa XIII, XIV
- Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIII, XIV

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Luật và hành chính công

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 2011-2016: Phó Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội Quốc hội

- 1/2016: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII

- 5/4/2016: Tại kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIII, đồng chí được bầu là Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội và giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội

- 22/7/2016: Tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XIV, đồng chí được bầu là Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội và giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội

- 30/1/2021: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng chí được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.