Ủy viên Trung ương Đảng
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Cà Mau

Nguyễn Tiến Hải

Ngày sinh: 31/8/1965

Ngày vào Đảng: 2/9/1986

Quê quán: phường Tân Thành, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

Dân tộc: Kinh

Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XIII
- Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Cà Mau

Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý hành chính công, Cử nhân Luật

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 12/1983 - 8/1984: Cán bộ Tỉnh đoàn Minh Hải

- 9/1984 - 6/1986: Học viên trường Đoàn Trung ương 2

- 7/1986 - 12/1986: Cán bộ Tỉnh đoàn Minh Hải

- 1/1987 - 11/1990: Ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh đoàn; Phó Chủ tịch Hội đồng đội tỉnh; Phó Ban Thanh niên trường học Tỉnh đoàn Minh Hải

- 12/1990 - 7/1991: Ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng đội tỉnh Minh Hải

- 8/1991 - 8/1993: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Huyện ủy viên - Bí thư Huyện đoàn U Minh, tỉnh Minh Hải

- 9/1993 - 12/1996: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Trưởng ban Tư tưởng - Văn hóa Tỉnh đoàn Minh Hải; Hiệu trưởng trường Đoàn

- 1/1997 - 8/1997: Phó Bí thư Tỉnh đoàn Cà Mau, phụ trách khối xây dựng Đoàn

- 9/1997 - 8/1998: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn Cà Mau

- 9/1998 - 6/2000: Học viên Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

- 7/2000 - 1/2001: Phó Bí thư Tỉnh đoàn; Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Cà Mau

- 2/2001 - 12/2003: Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Cà Mau

- 1/2004 - 10/2005: Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Cái Nước, tỉnh Cà Mau

- 11/2005 - 4/2009: Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Cà Mau

- 5/2009 - 9/2010: Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau

- 10/2010 - 7/2014: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau

- 7/2014 - 6/2015: Phó Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau, phụ trách khối cơ sở

- 6/2015 - 6/2020: Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau

- 6/2020 - 9/2020: Bí thư Tỉnh ủy khóa XV, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau

- 10/2020: Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau khóa XVI, nhiệm kỳ 2020-2025

- 30/1/2021: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng chí được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026

- 5/2/2021: Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Cà Mau khóa IX nhiệm kỳ 2016-2021.