Ủy viên Trung ương Đảng
Thượng tướng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị
Quân đội Nhân dân Việt Nam

Nguyễn Trọng Nghĩa

Ngày sinh: 6/3/1962

Ngày vào Đảng: 28/8/1982

Quê quán: xã Tân Đông, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang

Dân tộc: Kinh

Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XII
- Thượng tướng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Khoa học Xã hội và Nhân văn

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 2008: Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 7

- 2010: Chính ủy Quân đoàn 4

- 2012 - nay: Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam

- 2013: Thăng quân hàm Trung tướng

- 1/2016: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII

- 5/2016: Đại biểu Quốc hội khóa XIV

- 9/2017: Thăng quân hàm Thượng tướng.