Bí thư Trung ương Đảng
Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương

Nguyễn Trọng Nghĩa

Ngày sinh: 6/3/1962

Ngày vào Đảng: 28/8/1982

Quê quán: xã Tân Đông, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang

Dân tộc: Kinh

Chức vụ:
- Bí thư Trung ương Đảng: Khóa XIII
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XII, XIII
- Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương
- Thượng tướng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Khoa học Xã hội và Nhân văn

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 2008: Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 7

- 2010: Chính ủy Quân đoàn 4

- 2012 - nay: Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam

- 2013: Thăng quân hàm Trung tướng

- 1/2016: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII

- 5/2016: Đại biểu Quốc hội khóa XIV

- 9/2017: Thăng quân hàm Thượng tướng

- 1/2021: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng chí được bầu lại vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng, được Ban Chấp hành Trung ương bầu vào Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII

- 2/2021: Bộ Chính trị phân công đồng chí giữ chức Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.