Ủy viên Trung ương Đảng
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tiền Giang

Nguyễn Văn Danh

Ngày sinh: 12/7/1962

Ngày vào Đảng: 18/12/1981

Quê quán: xã Phước Thạnh, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang

Dân tộc: Kinh

Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XII, XIII
- Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tiền Giang
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIII

Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật hành chính, Trung cấp Kế toán

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- Trước 7/2010: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tiền Giang khóa VIII, nhiệm kỳ 2005-2010

- 7/2010 - 6/2011: Chủ tịch HĐND tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ 2004-2011

- 10/2010 - 10/2015: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tiền Giang khóa IX, nhiệm kỳ 2010-2015

- 6/2011 - 6/2016:  Chủ tịch HĐND tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ 2011-2016

- 10/2015 - 10/2020: Bí thư Tỉnh ủy Tiền Giang khóa X, nhiệm kỳ 2015-2020

- 1/2016: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII

- 6/2016: Chủ tịch HĐND tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ 2016-2021

- 13/10/2020: Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tiền Giang lần thứ XI, đồng chí tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025

- 30/1/2021: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng chí được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.