Ủy viên Trung ương Đảng
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An

Nguyễn Văn Được

Ngày sinh: 3/4/1968

Ngày vào Đảng: 9/5/2000

Quê quán: xã Lương Hòa, huyện Bến Lức, tỉnh Long An

Dân tộc: Kinh

Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XIII
- Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Địa chất học, Cử nhân Địa chất

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 3/1993: Công tác tại Ban quản lý ruộng đất tỉnh Long An (nay là Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An)

- 7/2006: Giám đốc Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh Long An

- 2/2007: Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An

- 7/2009 - 5/2010: Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An

- 5/2010 - 10/2010: Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An

- 11/2010 - 3/2013: Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An

- 4/2013 - 12/2015: Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Tân Thạnh, tỉnh Long An

- 1/2016 - 6/2016: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa IX, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An khóa VIII, nhiệm kỳ 2011-2016

- 6/2016 - 4/2019: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa IX, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021

- 4/2019 - 10/2020: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Long An khóa X, nhiệm kỳ 2015-2020

- 14/10/2020: Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Long An lần thứ XI, đồng chí được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025

- 11/11/2020: Bí thư Tỉnh ủy Long An khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025; Chủ tịch HĐND tỉnh Long An nhiệm kỳ 2016-2021

- 30/1/2021: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng chí được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.