Ủy viên Trung ương Đảng
Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội

Nguyễn Văn Giàu

Ngày sinh: 8/12/1957

Ngày vào Đảng: 25/5/1981

Quê quán: xã Mỹ Hiệp, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang

Dân tộc: Kinh

Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa X, XI, XII
- Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Khóa XIII, XIV
- Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội: Khóa XIV
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIII, XIV

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Kinh tế

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 1996-1997: Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp chi nhánh An Giang; Tổng Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam

- 1997-2003: Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

- 5/2004: Chủ tịch HĐND tỉnh Ninh Thuận nhiệm kỳ 2004-2011

- Trước 12/2005: Quyền Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Ninh Thuận nhiệm kỳ 2004-2011

- 12/2005 - 8/2007: Bí thư Tỉnh ủy khóa XI, nhiệm kỳ 2005-2010; Chủ tịch HĐND tỉnh Ninh Thuận nhiệm kỳ 2004-2011

- 8/2007 - 7/2011: Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

- 7/2011: Tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XIII, được bầu là Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội và giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội khóa XIII

- 22/7/2016: Tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XIV, được bầu là Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội và giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội khóa XIV.