Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng
Bí thư Quận ủy Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh

Nguyễn Văn Hiếu

Ngày sinh: 1/9/1976

Ngày vào Đảng: 9/9/1996

Quê quán: xã Phước Nghĩa, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định

Dân tộc: Kinh

Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XII (dự khuyết)
- Bí thư Quận ủy Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật, Cử nhân Hành chính

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 2007 - 1/2009: Phó Bí thư Thường trực Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh khóa VIII (2007-2012)

- 2/2009 - 2012: Bí thư Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh khóa VIII (2007-2012)

- 9/2012 - 6/2016: Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy Quận 2

- 1/2016: Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

- 7/2016 - 4/2020: Thành ủy viên, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ 2015-2020

- 5/2020: Bí thư Quận ủy Quận 5

- 10/2020: Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy nhiệm kỳ 2020-2025, Bí thư Quận ủy Quận 5