Ủy viên Trung ương Đảng
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Nguyễn Văn Hùng

Ngày sinh: 2/2/1964

Ngày mất: 21/11/2022

Ngày vào Đảng: 19/5/1993

Quê quán: xã Bình An, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam

Dân tộc: Kinh

Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XII, XIII
- Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Kinh tế, Thạc sĩ Kinh tế

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- Trước 8/2020: Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum; Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Kon Tum

- 8/2010 - 10/2010: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum nhiệm kỳ 2004-2011

- 10/2010 - 12/2010: Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XIV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum nhiệm kỳ 2004-2011

- 12/2010 - 6/2010: Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum nhiệm kỳ 2004-2011

- 6/2010 - 2/2015: Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum nhiệm kỳ 2011-2016

- 2/2015 - 4/2015: Bí thư Tỉnh ủy Kon Tum khóa XIV, Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum nhiệm kỳ 2011-2016

- 4/2015 - 5/2020: Bí thư Tỉnh ủy Kon Tum khóa XIV, XV, Chủ tịch HĐND tỉnh Kon Tum nhiệm kỳ 2011-2016, 2016-2021

- 1/2016: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII

- 14/5/2020: Tại Hội nghị Trung ương 12 khóa XII, Ban Chấp hành Trung ương Đảng bầu đồng chí giữ chức Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII

- 6/2020: Tại kỳ họp thứ 45, Ủy ban Kiểm tra Trung ương bầu đồng chí giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương

- 30/1/2021: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng chí được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026

- 31/1/2021: Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, đồng chí được Ban Chấp hành bầu vào Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng khóa XIII, sau đó giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa  XIII (từ 2/2021)

- 21/11/2022: Đồng chí từ trần.