Ủy viên Trung ương Đảng
Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Nguyễn Văn Hùng

Ngày sinh: 20/4/1961

Quê quán: xã Trung Nam, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị

Dân tộc: Kinh

Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XII
- Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Triết học

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 1997-2010: Bí thư Tỉnh Đoàn Quảng Trị; Chủ tịch UBND rồi Bí thư Thành ủy Đông Hà, tỉnh Quảng Trị

- 2010-2015: Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị khóa XV, nhiệm kỳ 2010-2015

- 9/2015 - 7/2020: Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị khóa XVI, nhiệm kỳ 2015-2020

- 1/2016: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII

- 6/2016 - 7/2020: Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2016-2021

- 23/7/2020 - nay: Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.