Ủy viên Trung ương Đảng
Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước

Nguyễn Văn Lợi

Ngày sinh: 23/8/1961

Ngày vào Đảng: 17/4/1981

Quê quán: quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh

Dân tộc: Kinh

Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XII, XIII
- Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIII, XIV

Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Hành chính công

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 1997-2000: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Phước

- 2001-2004: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước

- 1/2004 - 3/2008: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bình Phước

- 3/2008 - 9/2014: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước

- 5/2011: Đại biểu Quốc hội khóa XIII, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Phước khóa XIII

- 10/2014 - 10/2015: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bình Phước khóa IX, nhiệm kỳ 2010-2015

- 10/2015 - 10/2020: Bí thư Tỉnh ủy khóa X, nhiệm kỳ 2015-2020

- 1/2016: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII

- 5/2016: Đại biểu Quốc hội khóa XIV, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Phước khóa XIV; Ủy viên Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội khóa XIV

- 2/10/2020: Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Phước khóa XI, đồng chí tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025

- 30/1/2021: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng chí được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.