Ủy viên Trung ương Đảng
Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai (9/2015 -10/2020)

Nguyễn Văn Vịnh

Ngày sinh: 21/9/1960

Ngày vào Đảng: 25/11/1992

Quê quán: xã Việt Hồng, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái

Dân tộc: Tày

Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XII
- Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai (9/2015 -10/2020)
- Chủ tịch HĐND tỉnh Lào Cai (6/2016 - 11/2020)

Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 4/1984 - 9/1991: Cán bộ phòng Phân vùng quy hoạch, Ủy ban Kế hoạch tỉnh Hoàng Liên Sơn

- 10/1991 - 3/1993: Cán bộ phòng Kinh tế ngành, Ủy ban Kế hoạch tỉnh Lào Cai

- 4/1993 - 12/1994: Phó Trưởng Phòng Tổng hợp, Sở Kế hoạch và Đầu tư Lào Cai

- 1/1995 - 8/1998: Trưởng Phòng Tổng hợp, Sở Kế hoạch và Đầu tư Lào Cai

- 9/1998 - 12/2002: Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Lào Cai

- 1/2003 - 7/2005: Chánh Văn phòng HĐND và UBND tỉnh Lào Cai

- 8/2005 - 9/2005: Cán bộ luân chuyển về Huyện ủy Bắc Hà, Phó Trưởng Tiểu ban Nhân sự và Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng bộ huyện Bắc Hà lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2005-2010

- 10/2005 - 9/2008: Tỉnh ủy viên khóa XIII, nhiệm kỳ 2005-2010, Bí thư Huyện ủy Bắc Hà, tỉnh Lào Cai

- 10/2008 - 5/2010: Tỉnh ủy viên khóa XIII, nhiệm kỳ 2005-2010, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai khóa XIII, nhiệm kỳ 2004-2011

- 6/2010 - 8/2013: Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XIII nhiệm kỳ 2005-2010 và khóa XIV nhiệm kỳ 2010-2015, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2004-2011 và nhiệm kỳ 2011-2016

- 8/2013 - 9/2015: Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai khóa XIV, nhiệm kỳ 2010-2015

- 9/2015 - 10/2020: Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai khóa XV, nhiệm kỳ 2015-2020

- 1/2016: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII

- 6/2016 - 9/11/2020: Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XV nhiệm kỳ 2016-2021.