Nguyễn Xuân Anh

Bị cách chức Bí thư Thành ủy Đà Nẵng
cho thôi giữ chức Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII ngày 6/10/2017

Ngày sinh: 1/1/1976

Ngày vào Đảng: 13/5/2004

Quê quán: xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng

Dân tộc: Kinh

Chức vụ:
- Trước đó từng giữ các chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XI (dự khuyết), XII (cho thôi giữ chức Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII ngày 6/10/2017)
- Bí thư Thành ủy Đà Nẵng (10/2015 - 10/2017)
- Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng (6/2016 - 11/2017)

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Quản trị Kinh doanh

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 1999 - 8/2006: Phóng viên, Phó ban, Trưởng ban Quốc tế Báo Thanh niên

- 8/2006 - 3/2008: Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư thành phố Đà Nẵng

- 3/2008 - 4/2009: Phó Chủ tịch Thường trực UBND quận Liên Chiểu

- 4/2009 - 8/2009: Phó Bí thư Quận ủy Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng

- 8/2009 - 6/2011: Bí thư Quận ủy Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng

- 1/2011: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XI

- 6/2011 - 6/2016: Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2011-2016

- 4/2014 - 10/2015: Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng khóa XX, nhiệm kỳ 2010-2015

- 10/2015 - 10/2017: Bí thư Thành ủy Đà Nẵng khóa XXI, nhiệm kỳ 2015-2020

- 1/2016 - 10/2017: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII

- 6/2016: Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2016-2021

- 13-16/9/2017: Tại kỳ họp thứ 17, Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng kết luận: những vi phạm, khuyết điểm của ông Nguyễn Xuân Anh (Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng) là nghiêm trọng, làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức Đảng và cá nhân, gây bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, "đến mức phải thi hành kỷ luật"

- 6/10/2017: Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2015-2020 và cho thôi giữ chức Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII

- 24/11/2017: Tại kỳ họp thứ 5 (bất thường), HĐND khóa IX bãi nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND và đại biểu HĐND thành phố Đà Nẵng khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Xuân Anh.