Ủy viên Bộ Chính trị
Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương

Nguyễn Xuân Thắng

Ngày sinh: 18/2/1957

Ngày vào Đảng: 3/7/1983

Quê quán: Nghệ An

Dân tộc: Kinh

Chức vụ:
- Ủy viên Bộ Chính trị: Khóa XIII
- Bí thư Trung ương Đảng: Khóa XII (10/2017)
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XI, XII, XIII
- Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
- Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Giáo sư, Tiến sĩ Kinh tế

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 1980-1981: Cán bộ nghiên cứu Viện Kinh tế học thuộc Ủy ban Khoa học Xã hội Việt Nam

- 1981: Nhập ngũ tại Binh đoàn 12

- 1983: Cán bộ nghiên cứu Ban Kinh tế thế giới của Ủy ban Khoa học Xã hội Việt Nam

- 1988: Làm nghiên cứu sinh tại Viện MEMO thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Nga, rồi làm cộng tác cho Viện này một thời gian

- 1995 - 11/2007: Về nước được bổ nhiệm làm Trưởng phòng, Phó Tổng Biên tập, Phó Viện trưởng rồi Viện trưởng Viện Kinh tế và Chính trị thế giới, thuộc Viện Khoa học Xã hội Việt Nam (nay là Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam)

- 11/2007 - 3/2011: Phó Chủ tịch Viện Khoa học Xã hội Việt Nam (nay là Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam)

- 3/2011 - 4/2016: Chủ tịch Viện Khoa học Xã hội Việt Nam (nay là Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam)

- 4/2016 - nay: Đồng chí được phân công giữ chức Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

- 7/2017: Đồng chí được phân công làm thành viên Tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ

- 10/2017: Tại Hội nghị Trung ương lần thứ sáu khóa XII, đồng chí được bầu bổ sung vào Ban Bí thư; Phó Chủ tịch phụ trách Hội đồng Lý luận Trung ương

- 2/3/2018: Bộ Chính trị phân công giữ chức Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2016-2021

- 30/1/2021: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng chí được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026

- 31/1/2021: Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, đồng chí được bầu vào Bộ Chính trị khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.