Ủy viên Trung ương Đảng
Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng (10/2015 - 10/2020)

Nguyễn Xuân Tiến

Ngày sinh: 15/5/1958

Quê quán: xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế

Dân tộc: Kinh

Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XI, XII
- Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng (10/2015 - 10/2020)

Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính - Kế toán

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 12/2007: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2004-2011

- 9/2010: Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng khóa IX, nhiệm kỳ 2010-2015

- 1/2011: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI

- 6/2011: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy khóa IX, nhiệm kỳ 2010-2015; Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2011-2016

- 8/2011 - 9/2014: Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa IX, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2011-2016

- 9/2014 - 11/2014: Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng khóa IX, nhiệm kỳ 2010-2015; Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2011-2016

- 11/2014 - 10/2015: Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng khóa IX, nhiệm kỳ 2010-2015, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2011-2016

- 10/2015 – 7/2016:  Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng khóa X, nhiệm kỳ 2015-2020, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2011-2016

- 7/2016 - 10/2020: Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng khóa X, nhiệm kỳ 2015-2020

- 1/2016: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII.