Ủy viên Bộ Chính trị
Phó Thủ tướng Chính phủ

Phạm Bình Minh

Ngày sinh: 26/3/1959

Ngày vào Đảng: 19/5/1984

Quê quán: xã Liên Minh, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định

Dân tộc: Kinh

Chức vụ:
- Ủy viên Bộ Chính trị: Khóa XII, XIII
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa X (dự khuyết từ 4/2006 đến 1/2009, chính thức từ 1/2009), XI, XII, XIII
- Phó Thủ tướng Chính phủ
- Bộ trưởng Bộ Ngoại giao (8/2011 - 7/2021)
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIII, XIV

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Luật pháp và Ngoại giao

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 9/1976 - 9/1981: Sinh viên Đại học Ngoại giao tại Hà Nội

- 10/1981 - 9/1982: Cán bộ Vụ Đào tạo, Bộ Ngoại giao

- 9/1982 - 1/1986: Tùy viên Đại sứ quán Việt Nam tại Anh

- 1/1986 - 6/1991: Cán bộ rồi Tập sự cấp vụ, Vụ Các vấn đề chung, Bộ Ngoại giao

- 6/1991 - 6/1994: Phó Vụ trưởng Vụ Các tổ chức quốc tế, Bộ Ngoại giao; sau đó học thạc sĩ Luật pháp và Ngoại giao tại trường Fletcher Tuft, Hoa Kỳ

- 6/1994 - 7/1999: Phó Vụ trưởng Vụ Các tổ chức quốc tế, Bộ Ngoại giao

- 8/1999 - 10/2001: Đại sứ, Phó Đại diện Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc, Đảng ủy viên Đảng ủy các cơ quan đại diện Việt Nam tại Hoa Kỳ

- 10/2001 - 2/2003: Công sứ, Phó Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ, Đảng ủy viên Đảng ủy các cơ quan đại diện Việt Nam tại Hoa Kỳ, Bí thư chi bộ Đại sứ quán

- 3/2003 - 8/2007: Quyền Vụ trưởng rồi Vụ trưởng Vụ Các tổ chức quốc tế, Bộ Ngoại giao. Trưởng đoàn đối thoại về nhân quyền với các nước; Trợ lý Bộ trưởng Bộ Ngoại giao (9/2006); Đảng ủy viên Đảng bộ Bộ Ngoại giao

- 4/2006: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng, đồng chí được bầu làm Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng

- 8/2007 - 1/2009: Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao rồi Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao. Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan trung ương

- 1/2009 - 8/2011: Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao

- 13/1/2009: Tại Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X, đồng chí được chuyển lên Ủy viên chính thức Ban Chấp hành Trung ương Đảng

- 1/2011: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng

- 8/2011: Tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XIII, đồng chí được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Bộ Ngoại giao

- 11/2013: Tại kỳ họp thứ sáu Quốc hội khóa XIII, đồng chí được Quốc hội tín nhiệm bầu, Chủ tịch nước bổ nhiệm giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao

- 1/2016: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đồng chí được bầu vào Bộ Chính trị

- 28/7/2016: Tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XIV, đồng chí được Quốc hội tín nhiệm bầu tái cử, Chủ tịch nước bổ nhiệm giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao

- 1/2021: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng chí được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng, được Ban Chấp hành Trung ương bầu vào Bộ Chính trị

- 7/4/2021: Tại kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIV, đồng chí được miễn nhiệm chức Bộ trưởng Bộ Ngoại giao.