Ủy viên Trung ương Đảng
Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

Phạm Hoài Nam

Ngày sinh: 21/2/1967

Quê quán: phường Hoài Hảo, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định

Dân tộc: Kinh

Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XI (dự khuyết), XII, XIII
- Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Hàng hải

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 2009: Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Vùng 4 Hải quân

- 1/2011: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XI

- 2012: Tư lệnh Vùng 4 Hải quân

- 2014: Được thăng quân hàm Thiếu tướng Hải quân, tức Chuẩn Đô đốc

- 4/2014: Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân chủng Hải quân

- 6/2015: Tư lệnh Quân chủng Hải quân, Phó Bí thư Đảng ủy Quân chủng

- 1/2016: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII

- 6/2018: Được thăng quân hàm Phó Đô đốc Hải quân

- 7/2020: Phó Đô đốc, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

- 30/1/2021: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng chí được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

- 11/2021: Được thăng quân hàm Thượng tướng.