Ủy viên Trung ương Đảng
Bí thư Tỉnh ủy Long An (10/2015 - 10/2020)

Phạm Văn Rạnh

Ngày sinh: 20/12/1960

Quê quán: xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An

Dân tộc: Kinh

Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XII
- Bí thư Tỉnh ủy Long An (10/2015 - 10/2020)
- Chủ tịch HĐND tỉnh Long An (6/2016 - 11/2020) 

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kinh tế

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- Trước 12/2009: Chủ tịch UBND và HĐND huyện Đức Hòa; Bí thư Huyện ủy Đức Hòa

- 12/2009: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An nhiệm kỳ 2004-2011

- 6/2015: Phó Bí thư Tỉnh ủy Long An khóa IX, nhiệm kỳ 2010-2015

- 10/2015 - 10/2020: Bí thư Tỉnh ủy Long An khóa X, nhiệm kỳ 2015-2020

- 12/2015: Chủ tịch HĐND tỉnh Long An nhiệm kỳ 2011-2016

- 1/2016: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII

- 6/2016 - 11/11/2020: Chủ tịch HĐND tỉnh Long An nhiệm kỳ 2016-2021.