Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bạc Liêu

Phan Như Nguyện

Ngày sinh: 17/9/1976

Ngày vào Đảng: 22/3/2002

Quê quán: xã Minh Diệu, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu

Dân tộc: Kinh

Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XIII (dự khuyết)
- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bạc Liêu

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Luật Kinh tế, Cử nhân Kinh tế

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- Trước 12/2015: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Bạc Liêu

- 12/2015 - 4/2018: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu nhiệm kỳ 2011-2016

- 4/2018 - 8/2020:: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Bạc Liêu nhiệm kỳ 2015-2020

- 8/2020 - 10/2020: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Bạc Liêu nhiệm kỳ 2020-2025

- 10/2020 - 11/2020: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bạc Liêu nhiệm kỳ 2020-2025, Bí thư Thành ủy Bạc Liêu nhiệm kỳ 2020-2025

- 11/2020: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bạc Liêu nhiệm kỳ 2016-2021

- 30/1/2021: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng chí được bầu là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.