Ủy viên Trung ương Đảng
Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội

Phan Thanh Bình

Ngày sinh: 10/4/1960

Ngày vào Đảng: 25/2/1984

Quê quán: xã Long Phú, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang

Dân tộc: Kinh

Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa X (dự khuyết), XI, XII
- Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Khóa XIV
- Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XI, XIV

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Phó Giáo sư, Tiến sĩ Khoa học Vật liệu, Kỹ sư Hóa học

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 4/2006: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa X, Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

- 10/2008 : Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa X, Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

- 1/2011: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

- 1/2016: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

- 22/7/2016: Tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XIV, được bầu là Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội và giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội.