Ủy viên Trung ương Đảng
Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam

Thào Xuân Sùng

Ngày sinh: 29/11/1958

Ngày vào Đảng: 12/7/1984

Quê quán: xã Long Hẹ, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La

Dân tộc: Mông

Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XI, XII
- Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam
- Đại biếu Quốc hội: Khóa XI, XII, XIII, XIV

Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Khoa học Lịch sử Đảng

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 7/1979 - 7/1984: Được tuyển dụng làm nhân viên hợp đồng, sau đó làm cán bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và học Đại học Lý luận Mác - Lê nin chuyên ngành Khoa học Lịch sử Đảng tại Viện nghiên cứu Chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, nay thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

- 8/1984 - 3/1986: Cán bộ nghiên cứu tuyên truyền Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Sơn La

- 4/1986 - 5/1987: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Trưởng ban Tuyên huấn, An ninh - Quốc phòng Tỉnh đoàn Sơn La. Học Trường Đoàn cao cấp BKIII Liên Xô

- 5/1987 - 10/1992: Ủy viên Ban Chấp hành TW Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn Sơn La; Đại biểu HĐND tỉnh, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội

- 11/1992 - 11/1993: Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban Thường vụ TW Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn Sơn La; Đại biểu HĐND tỉnh, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội

- 11/1993 - 12/1994: Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Mường La; Đại biểu HĐND tỉnh, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội

- 12/1994 - 5/1996: Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La; Đại biểu HĐND tỉnh; Học viên Học viện Hành chính Quốc gia

- 6/1996 - 11/1999: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Sơn La; Đại biểu HĐND tỉnh Sơn La

- 11/1999 - 12/2000: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La; Học viên Học viện Quốc phòng

- 12/2000 - 6/2002: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La. Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Sơn La

- 6/2002 - 10/2002: Quyền Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La

- 10/2002 - 1/2011: Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng, được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Sơn La

- 1/2011 - 6/2012: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Sơn La

- 6/2012 - 12/2017: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban và Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương

- 22/12/2017: Bộ Chính trị phân công giữ chức Bí thư Đảng đoàn Trung ương Hội Nông dân Việt Nam nhiệm kỳ 2015-2020

- 12/1/2018: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn Hội Nông dân Việt Nam, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam khóa VI, nhiệm kỳ 2013-2018

- 13/12/2018 - nay: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn Hội Nông dân Việt Nam, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam khóa VII, nhiệm kỳ 2018-2023.