Ủy viên Trung ương Đảng
Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam

Trần Bình Minh

Ngày sinh: 26/12/1958

Ngày vào Đảng: 1/12/1992

Quê quán: xã Đoàn Tùng, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương

Dân tộc: Kinh

Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XI, XII
- Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam
- Đại biếu Quốc hội: Khóa XIII

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Luyện kim

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- Trước 7/2008: Trưởng Ban Thời sự, Đài Truyền hình Việt Nam; Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam

- 7/2008 - 6/2010: Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An

- 6/2010 - 5/2011: Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, được bầu làm Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng (tháng 1/2011)

- 5/2011 - 1/2016: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam

- 1/2016: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam.