Ủy viên Bộ Chính trị
Bí thư Trung ương Đảng
Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Trần Cẩm Tú

Ngày sinh: 25/8/1961

Ngày vào Đảng: 10/3/1990

Quê quán: xã Sơn Bằng, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh

Dân tộc: Kinh

Chức vụ:
- Ủy viên Bộ Chính trị: Khóa XIII
- Bí thư Trung ương Đảng: Khóa XII (từ 5/2018), XIII (từ 4/2021)
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa X (dự khuyết), XI, XII, XIII
- Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương: Khóa XII, XIII

Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Kinh tế

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- Trước 4/2006: Giám đốc Công ty Lâm nghiệp và Dịch vụ Hương Sơn; Chủ tịch UBND huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh

- 4/2006: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa X, Bí thư Huyện ủy Hương Sơn, rồi làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Tĩnh

- 1/2009: Tại hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X, được bầu bổ sung làm Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương

- 1/2011 - 7/2011: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương

- 8/2011 - 1/2015: Bộ Chính trị điều động, phân công tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình nhiệm kỳ 2010-2015

- 1/2015: Tại hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, đồng chí được bầu bổ sung làm Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương, sau đó được bầu làm Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương

- 1/2016 - 5/2018: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, được bầu lại làm Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, sau đó được phân công làm Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương

- 9/5/2018: Tại Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, đồng chí được bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII và được bầu bổ sung vào Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII

- 1/2021: Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, được bầu lại vào Ban Chấp hành Trung ương, được Ban Chấp hành Trung ương bầu vào Bộ Chính trị và tiếp tục được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII

- 9/4/2021: Bộ Chính trị phân công đồng chí tham gia Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII.