Ủy viên Trung ương Đảng
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng

Trần Đức Quận

Ngày sinh: 1/1/1967

Ngày vào Đảng: 6/6/1989

Quê quán: xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng

Dân tộc: Kinh

Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XIII
- Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng

Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Luật

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 2004-2009: Bí thư Huyện ủy Đạ Huoai, tỉnh Lâm đồng

- 2009 - 12/2010: Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lâm Đồng nhiệm kỳ 2010-2015

- 12/2010 - 2013: Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lâm Đồng nhiệm kỳ 2010-2015

- 2013 - 9/2015: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng, Bí thư Thành ủy Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

- 9/2015 - 10/2015: Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa IX, nhiệm kỳ 2010-2015

- 10/2015 - 7/2016: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy khóa X, nhiệm kỳ 2015-2020

- 7/2016 - 10/2020: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy khóa X, nhiệm kỳ 2015-2020; Chủ tịch HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021

- 15/10/2020: Bí thư Tỉnh ủy khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025; Chủ tịch HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021

- 30/1/2021: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng chí được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.