Ủy viên Trung ương Đảng
Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương

Trần Đức Thắng

Ngày sinh: 1973

Quê quán: tỉnh Vĩnh Phúc

Dân tộc: Kinh

Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XIII
- Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương (2020 - 10/2022)
- Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương (10/2022)

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- Trước 10/2018: Phó Cục trưởng rồi Cục trưởng Cục Quản lý công sản, Bộ Tài chính

- 10/2018: Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII

- 2020: Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII

- 30/1/2021: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng chí được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026

- 31/1/2021: Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, đồng chí tiếp tục được Ban Chấp hành bầu vào Ủy ban Kiểm Tra Trung ương Đảng khóa XIII, sau đó được bầu giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII (từ 2/2021)

- 10/2022: Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương nhiệm kỳ 2020-2025.