Ủy viên Trung ương Đảng
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh

Trần Lưu Quang

Ngày sinh: 30/8/1967

Ngày vào Đảng: 2/8/1997

Quê quán: phường Trảng Bàng, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh

Dân tộc: Kinh

Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XI (dự khuyết), XII, XIII
- Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV

Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý công, Kỹ sư cơ khí

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- Trước 6/2011: Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Bí thư Huyện ủy Trảng Bàng

- 1/2011: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XI

- 6/2011 - 11/2015: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2011-2016

- 7/2015: Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh khóa IX, nhiệm kỳ 2010-2015

- 10/2015 - 2/2019: Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh khóa X, nhiệm kỳ 2015-2020

- 11/2015 - 7/2016: Chủ tịch HĐND tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2011-2016. Đại biểu Quốc hội khóa XIV (5/2016)

- 1/2016: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII

- 2/2019 - 10/2020: Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh khóa X, nhiệm kỳ 2015-2020

- 17/10/2020: Tái đắc cử Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025, rồi là Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh

- 30/1/2021: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng chí được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.