Ủy viên Trung ương Đảng
Thượng tướng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục chính trị

Trần Quang Phương

Ngày sinh: 6/5/1961

Quê quán: phường Phổ Vinh, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi

Dân tộc: Kinh

Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XII, XIII
- Thượng tướng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục chính trị

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 7/2005 - 4/2008: Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi

- 5/2008 - 2010: Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 5

- 2010 - 6/2011: Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 5

- 7/2011: Thiếu tướng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 5

- 9/2015: Trung tướng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 5

- 1/2016: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

- 6/2019: Thượng tướng (10/2019), Phó Chủ nhiệm Tổng cục chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam

- 30/1/2021: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng chí được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.