Ủy viên Trung ương Đảng
Thượng tướng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục chính trị

Trần Quang Phương

Ngày sinh: 6/5/1961

Quê quán: tỉnh Quảng Ngãi

Dân tộc: Kinh

Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XII
- Thượng tướng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục chính trị

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 7/2005 - 4/2008: Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi

- 5/2008 - 2010: Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 5

- 2010 - 6/2011: Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 5

- 7/2011: Thiếu tướng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 5

- 9/2015: Trung tướng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 5

- 1/2016: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

- 6/2019 - nay: Thượng tướng (10/2019), Phó Chủ nhiệm Tổng cục chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.