Ủy viên Trung ương Đảng
Tổng Kiểm toán Nhà nước

Trần Sỹ Thanh

Ngày sinh: 16/3/1971

Ngày vào Đảng: 3/6/1995

Quê quán: xã Thanh Giang, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An

Dân tộc: Kinh

Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XI (dự khuyết), XII, XIII
- Tổng Kiểm toán Nhà nước (từ 4/2021)
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kinh tế

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 9/1991 - 3/1999 : Chuyên viên Phòng Thanh tra, Phòng Kế hoạch tổng hợp, chuyên viên Văn phòng Kho bạc Nhà nước, Bộ Tài chính

- 4/1999 - 2/2002 : Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch tổng hợp, Kho bạc Nhà nước, Bộ Tài chính

- 3/2002 - 12/2005 : Phó Chánh Văn phòng, Chánh Văn phòng Kho bạc Nhà nước, Bộ Tài chính

- 1/2006 - 8/2008 : Phó Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước, Bộ Tài chính

- 9/2008 - 10/2010 : Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk

- 11/2010 - 4/2011 : Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk

- 1/2011: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, được bầu làm Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng

- 5/2011 - 5/2012 : Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương

- 6/2012 - 2/2015 : Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang

- 2/2015 - 10/2015 : Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương

- 10/2015 - 7/2016 : Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn

- 1/2016 : Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, được bầu làm Ủy viên Trung ương  Đảng

- 7/2016 - 12/2017 : Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XIV tỉnh Lạng Sơn

- 12/2017 - 12/2018 : Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam; Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XIV tỉnh Lạng Sơn

- 12/2018 - 8/2020 : Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Ủy viên BTV Đảng ủy khối Doanh nghiệp Trung ương (từ 1/2019), Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam; ĐBQH khóa XIV

- 8/2020 - 4/2021: Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Bí thư Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; ĐBQH khóa XIV

- 1/2021: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, được bầu lại làm Trung ương Đảng

- 7/4/2021: Tại kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIV, đồng chí được bầu giữ chức Tổng Kiểm toán Nhà nước.