Ủy viên Bộ Chính trị
Phó Chủ tịch Quốc hội nước CHXHCH Việt Nam

Trần Thanh Mẫn

Ngày sinh: 12/8/1962

Ngày vào Đảng: 25/8/1982

Quê quán: xã Thạnh Xuân, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang

Dân tộc: Kinh

Chức vụ:
- Ủy viên Bộ Chính trị: Khóa XIII
- Bí thư Trung ương Đảng: Khóa XII
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa X (dự khuyết), XI, XII, XIII
- Phó Chủ tịch Quốc hội: Khóa XIV (từ 1/4/2021)
- Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIII, XIV

Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Kinh tế

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 7/1979 - 11/1981: Cán bộ Huyện đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Huyện đoàn, Chánh Văn phòng Huyện đoàn Châu Thành, tỉnh Hậu Giang

- 12/1981 - 10/1984: Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Bí thư Thường trực Huyện đoàn Châu Thành, tỉnh Hậu Giang

- 11/1984 - 12/1987: Huyện ủy viên, Bí thư Huyện đoàn Châu Thành, tỉnh Hậu Giang

- 1/1988 - 7/1992: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Hậu Giang

- 8/1992 - 6/1994: Bí thư Tỉnh đoàn Cần Thơ, đại biểu HĐND tỉnh Cần Thơ nhiệm kỳ 1989-1994

- 7/1994 - 11/1999: Ủy viên Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Bí thư Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh Cần Thơ

- 12/1999 - 12/2003: Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cần Thơ

- 1/2004 -12/2005: Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy lâm thời; Bí thư Quận ủy Bình Thủy, Đại biểu HĐND thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2004-2009

- 1/2006 - 2/2008: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa X, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Quận ủy Bình Thủy

- 2/2008 - 3/2008: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa X, Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Quận ủy Bình Thủy

- 3/2008 - 12/2010: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa X, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ

- 1/2011 - 2/2011: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ

- 2/2011 - 4/2011: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ

- 4/2011- 9/2015: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XIII thành phố Cần Thơ. Đại biểu Quốc hội khóa XIII (từ 7/2011)

- 10/2015 - 12/2015: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, Ủy viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XIII thành phố Cần Thơ

- 1/2016 - 4/2016: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, Ủy viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XIII thành phố Cần Thơ

- 4/2016 - 9/2016: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Đại biểu Quốc hội khóa XIV (từ 7/2016)

- 10/2016 - 6/2017: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Đại biểu Quốc hội khóa XIV

- 6/2017 - 5/2018: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhiệm kỳ 2014-2019. Đại biểu Quốc hội khóa XIV

- 9/5/2018: Tại Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, đồng chí được bầu bổ sung vào Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII; Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhiệm kỳ 2014-2019. Đại biểu Quốc hội khóa XIV

- 30/1/2021: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng chí được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026. Đại biểu Quốc hội khóa XIV

- 31/1/2021: Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, đồng chí được bầu vào Bộ Chính trị khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026. Đại biểu Quốc hội khóa XIV

- 1/4/2021: Tại kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIV, đồng chí được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021.