Ủy viên Trung ương Đảng
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Trần Tiến Hưng

Ngày sinh: 8/3/1976

Ngày vào Đảng: 6/11/1997

Quê quán: phường Thạch Quý, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

Dân tộc: Kinh

Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XIII
- Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương: Khóa XIII

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Kinh tế, Thạc sĩ Tài chính tiền tệ, Cử nhân Tài chính-Tín dụng

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 10/1998 - 12/2009: Chuyên viên phòng Kiểm tra Tài chính (Vụ nghiên cứu), Kiểm tra viên Vụ Kiểm tra Tài chính, Ủy ban Kiểm tra Trung ương

- 12/2009 - 4/2013: Phó Vụ trưởng Vụ Kiểm tra Tài chính, Ủy ban Kiểm tra Trung ương

- 5/2013 - 2/2014: Phó Vụ trưởng Vụ Tổng hợp, Ủy ban Kiểm tra Trung ương

- 2/2014 - 2/2016: Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2010-2015, 2015-2020

- 2/2016 - 10/2018: Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương

- 10/2018 - 6/2019: Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

- 7/2019 - 10/2020: Ban Bí thư luân chuyển, chỉ định đồng chí tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh khóa XVIII nhiệm kỳ 2015-2020

- 15/7/2019: Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2016-2021

- 10/2020 - 4/2021: Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh khóa XIX nhiệm kỳ 2020-2025, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2016-2021

- 30/1/2021: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng chí được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026

- 31/1/2021: Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, đồng chí được Ban Chấp hành bầu vào Ủy ban Kiểm Tra Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026, sau đó giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII (từ 2/2021).